ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 32ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ