ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 34ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ