ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 36ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ