ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 41ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ