ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 42ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ