ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 43ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ