ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ