ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 45ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ