ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ