ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ