ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ