ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ