ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ