ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ