ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ