ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ