ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ