ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ