ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ