ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ