ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ