ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ