ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ