ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ