ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ