ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 31ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ