ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 32ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ