ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6ης/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 1365/9-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

33/2018

34/2018

35/2018

36/2018

37/2018

38/2018

39/2018

40/2018

41/2018