ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αριθμ.: 1586/23-2-2018 πρόσκλησης του προέδρου.

1ο έκτακτο θέμα: "Κατεπείγουσα ανάθεση μεταφοράς αλατιού για την Δ.Ε. Μύκης"

2ο έκτακτο θέμα: "Κατεπείγουσα συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Θερμών", προϋπολογισμού 6.014,00 ευρώ

3ο έκτακτο θέμα: "Κατεπείγουσα συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Κοτύλης", προϋπολογισμού 6.014,00 ευρώ

4ο έκτακτο θέμα: "Κατεπείγουσα συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης", προϋπολογισμού 12.028,00 ευρώ

5ο έκτακτο θέμα: "Κατεπείγουσα συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Σατρών", προϋπολογισμού 6.014,00 ευρώ

1ο τακτικό θέμα: "3η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2018"

2ο τακτικό θέμα: "Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού 2018"

3ο τακτικό θέμα: "Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για βιβλιοδεσία και συντήρηση ληξιαρχικών βιβλίων Δήμου Μύκης"

4ο τακτικό θέμα: "Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Μύκης"", ποσού 15.000,0 ευρώ

5ο τακτικό θέμα: "Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τελών με τον Οργανισμό Ύδρευσης"

6ο τακτικό θέμα: "Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση της σχετικής πίστωσης, ανάληψη υποχρέωσης για το 2018, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο: "Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, αντιλιοστασίων λυμάτων και αντιλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Μύκης", προϋπολογισμού 57.430,85 ευρώ

7ο τακτικό θέμα: "Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.720,00 ευρώ για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Δοκιμαστική άντληση υδρευτικής γεώτρησης Ώασης"