ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 11ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αριθμ.: 2342/4-4-2018 πρόσκλησης του προέδρου.

1ο θέμα: Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της κατάρτισης συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς φορτηγού αυτοκινήτου από ιδιώτη

2ο θέμα: Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης έτους 2018 για "Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού ως προς ραδιενεργές ουσίες", προϋπολογισμού 7.688,00€

3ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 9.300,00€ για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος"

4ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 9.262,80€ για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος"

5ο θέμα: Έγκριση πρακτικού οριστικού αναδόχου του έργου: "Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης"

6ο θέμα: 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018