ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00 συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αριθμ. 2723/30-4-2018 πρόσκλησης του προέδρου.

1ο θέμα: Εγκρίσεις δαπανών και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018

2ο θέμα: Ανάληψη δέσμευσης πίστωσης για "Καθαρισμό από αποθέσεις αλάτων των εγκαταστάσεων του κεντρικού υδροθεραπευτηρίου Ιαματικών Πηγών", ποσού 806,00€

3ο θέμα: Ασύμφορη άσκηση ένδικων μέσων και εξόφληση της υπ' αριθμ. 39/2018 απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου Ξάνθης

4ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.337,52€ για την εκτέλεση της προμήθειας: "Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος"

5ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.744,00€ για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Μύκης"

6ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.400,00€ για την εκτέλεση του έργου: "Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Δ.Κ. Μύκης"

7ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.495,84€ για την εκτέλεση της προμήθειας: "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

8ο θέμα: Έγκριση πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στους οικισμούς Μάνταινα και Κότινο"