ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτη)

Στη Σμίνθη, την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00 συγκεντρώθηκε έκτακτα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος της υπ' αριθμ.: 2945/10-5-2018 πρόσκλησης του προέδρου

1ο θέμα: Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής για ηλεκτροδότηση παροχής ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό Κενταύρου