ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00, συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αριθμ. 2948/10-5-2018 πρόσκλησης του προέδρου.

1ο θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

2ο θέμα: Ανατροπές-αναλήψεις υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018.

3ο θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο για την υπεράσπιση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης κατά την δικάσιμο της 18ης Μαΐου 2018.

4ο θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης 3ου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον οικισμό Σμίνθης και διάθεση σχετικής πίστωσης.

5ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Μύκης, προϋπολογισμού 6.262,00€.

6ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: "Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού ως προς ραδειενεργές ουσίες", προϋπολογισμού 7.688,00€.

7ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία ψεκασμών εντόμων υγειονομικής σημασίας σε οικισμούς του Δήμου Μύκης, προϋπολογισμού 1.466,30€.

8ο θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: "Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, Αντλιοστασίων Λυμάτων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης Δήμου Μύκης".