ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 16ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της υπ' αριθμ. 3207/25-5-2018 πρόσκληση του προέδρου.

1ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.389,41€ για την εκτέλεση της προμήθειας: "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

2ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 80 ξύλινων παγκακίων, ποσού 8.977,60€

3ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια νάιλον προστασίας του αποθηκευμένου άλατος

4ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών απόφραξης αποχετευτικών αγωγών σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Μύκης, ποσού 1.029,20€

5ο θέμα: Αποδοχή και εξόφληση της υπ' αρίθμ. 94/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης

6ο θέμα: Αποδοχή της υπ' αρίθμ. 50/2018 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ξάνθης λόγω ασύμφορης άσκησης ανακοπής και περαιτέρω ένδικων μέσων από την πλευρά του Δήμου Μύκης

7ο θέμα: Απαλλαγή Υπολόγου Χ.Ε. Προπληρωμής υπ' αρίθμ. 268/Α/2018 με απόδοση λογαριασμού

8ο θέμα: Απαλλαγή Υπολόγου Χ.Ε. Προπληρωμής υπ' αρίθμ. 316/Α/2018 με απόδοση λογαριασμού