ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη, την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00, συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της υπ' αρίθμ. 3278/1-6-2018 πρόσκλησης του προέδρου

1ο έκτακτο θέμα:Ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για αποκατάσταση υδρευτικής πηγής Μελιβοίων

1ο θέμα: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018

2ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Θερμών-Σατρών-Κοτύλης, ποσού 1.204,28€.

3ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.216,00€ για την εκτέλεση της υπηρεσίας: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΧΙΝΟΥ"

4ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση της σχετικής πίστωσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης 2018", προϋπολογισμού 61.999,38€ με Φ.Π.Α.

5ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση πίστωσης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο; "Προμήθεια αντλιών και συσκευών χλωρίωσης Δ.Ε. Μύκης", προϋπολογισμού 40.000,00€ με Φ.Π.Α.

6ο θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της υπηρεσίας με τίτλο: "Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ΄ρυθμισης, συντήρησης και αποκαταστάσης βλαβών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, Αντλιοστασίων Λυμάτων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης Δήμου Μύκης".