ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 21ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 3594/22-06-2018 πρόσκλησης του προέδρου

1ο έκτακτο θέμα: "Επείγουσα ανάγκη έγκρισης δαπάνης διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης"

2ο έκτακτο θέμα: "Κατεπείγουσα ανάθεση για την αλλαγή ελαστικών φορτηγού του Δήμου Μύκης"

1ο θέμα: Εγκρίσεις δαπανών και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018

2ο θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση (7η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

3ο θέμα: Κατάρτιση σχεδίου μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2019-2022 Δήμου Μύκης

4ο θέμα: Ανάληψη δέσμευσης πίστωσης για την υπηρεσία: "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ", ποσού 4.955,41€

5ο θέμα: Κατακύρωση της δημοπρασίας μίσθωσης 3ου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον οικισμό Σμίνθης Δήμου Μύκης και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης επόμενων ετών

6ο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και ψήφιση - διάθεση σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΜΥΚΗΣ", προϋπολογισμού 19.964,00€ με ΦΠΑ

7ο θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: "Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, Αντλιοστασίων Λυμάτων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης Δήμου Μύκης"

8ο θέμα: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: "Υποστηρικτικές μελέτες για τον έλεγχο της καταλληλότητας χώρου για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Σμίνθης"