ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 22ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης)

Στη Σμίνθη, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00, συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ' αρίθμ. 3768/29-6-2018 πρόσκλησης του προέδρου

1ο θέμα: Κατεπείγουσα ανάγκη ανάθεσης για παροχή υπηρεσίας άρσης καταπτώσεων από κατολίσθηση στο δρόμο προς Διάσπαρτο