ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 27ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης)

Στη Σμίνθη, την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:15 μ.μ., συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος της υπ' αρίθμ. 4783/17-08-2018 πρόσκλησης του προέδρου.

1ο θέμα: Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ", προϋπολογισμού 166.200,00€ με Φ.Π.Α.