ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 31ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης)

Στη Σμίνθη, την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00, συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης του κατεπείγοντος θέματος της υπ' αρίθμ. 6829/11-10-2018 πρόσκλησης του προέδρου

1ο θέμα: Κατεπείγουσα προμήθεια για την αποκατάσταση βλαβών του αντλιοστασίου της δεξαμενής ύδρευσης στις Μέσες Θέρμες