ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 32ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης)

Στη Σμίνθη, την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης του κατεπείγοντος θέματος της υπ' αρίθμ. 7182/15-10-2018 πρόσκλησης του προέδρου

1ο θέμα: Κατεπείγουσα ανάθεση της εκτέλεσης  της υπηρεσίας με τίτλο: "Εργασίες ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εγκατάστασης Λυμάτων οικισμού Εχίνου", προϋπολογισμού 13.806,85€