ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης)

Στη Σμίνθη, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14.30 συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος της υπ' αρίθμ. 9513/7-11-2018 πρόσκλησης του προέδρου.

1ο θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση (12η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018