ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ 10-1-2019