ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη, την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 1473/15-2-2019 πρόσκλησης του προέδρου.

1ο Έκτακτο Θέμα: Ορισμός υπολόγου Χ.Ε. Προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για αύξηση ισχύος στο Κοινοτικό Κατάστημα Θερμών για ηλεκτροδότηση σειρήνας συναγερμού.

2ο Έκτακτο Θέμα: Κατεπείγουσα επισκευή και αντικατάσταση κεντρικού συστήματος λέβητα στο 1ο Νηπιαγωγείο Κενταύρου, ποσού 2.520,00€.

1ο Θέμα: Εισήγηση τροποποίησης (2ης) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

2ο Θέμα: Περί εγκρίσεως ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου στον οικισμό Κοτύλης και λήψη σχετικής απόφασης.

3ο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: "Έργα Δημοτικής Οδοποιϊας στους οικισμούς Κενταύρου και Κοτύλης (Υποέργο 2 Οικισμός Κοτύλης), προϋπολογισμού 1.723.000,00€.