ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης)

Στη Σμίνθη τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 17.00 μ.μ. συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος της υπ' αρίθμ. 2162/18-3-2019 πρόσκλησης του προέδρου.

1ο θέμα: Κατεπείγουσα αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία σε τοίχους αντιστήριξης.