Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ¨ Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης ¨