ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη, την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00, συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 2524/5-4-2019 πρόσκλησης του προέδρου

1ο έκτακτο θέμα: Κατεπείγουσα κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στον οικισμό Μελιβοίων

1ο θέμα: Καθορισμός νέων όρων φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας αγοράς οικοπέδου στην Κοτύλη του Δήμου Μύκης, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ή χώρων αναψυχής

2ο θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας: "Προμήθεια - τοποθέτηση εξολισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του δήμου Μύκης", προϋπολογισμού 216.000,00€ (Υπ. Εσ. πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", άξονας προτεραιότητας "Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων)

3ο θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης", προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€

4ο θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: "Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης", προϋπολογισμού μελέτης: 29.991,57€

5ο θέμα: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: "Διαμόρφωση εισόδου-εξόδου στο χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων Εχίνου", προϋπολογισμού 20.832,00€ με Φ.Π.Α.

6ο θέμα: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στη Δ.Κ. Εχίνου Δήμου Μύκης", προϋπολογισμού 61.628,00€ με Φ.Π.Α.

7ο θέμα: Εισήγηση (4ης) τροποποίησης προϋπολογισμού 2019