ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 12ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00 συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων της υπ' αρίθμ. 2950/23-04-2019 πρόσκληση του προέδρου.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων για την χρηματοδοτική μίσθωση πολυμηχανημάτων (φωτουπικών) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου