ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη, την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00 συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων της υπ' αρίθμ. 3069/2-5-2019 πρόσκλησης του προέδρου της.

1ο Έκτακτο Θέμα: Έγκριση (3ου) πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών", αρχικού προϋπολογισμού 216.000,00€ με Φ.Π.Α.

1ο Θέμα: Έγκριση (1ου) πρακτικού αποσφράγισης τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: "Χρήση φωτοτυπικών/πολυμηχανημάτων με Χρηματοδοτική Μίσθωση (leasing) διάρκειας τριών (3) ετών και δικαίωμα αγοράς"

2ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικ. Δ.Ε. Μύκης" αρχικού προϋπολογισμού 60.000,00€

3ο Θέμα: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης", ποσού 6.972,83€

4ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "Διαμόρφωση εισόδου-εξόδου στο χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων Εχίνου", αρχικού προϋπολογισμού 16.800,00€

5ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στη Δ.Κ. Εχίνου Δήμου Μύκης", αρχικού προϋπολογισμού 49.700,00€