ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων της υπ' αρίθμ. 4194/24-6-2019 πρόσκλησησ του προέδρου.

1ο Θέμα: Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο 2019

2ο Θέμα: Έγκριση ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για ηλεκτροδότηση press containers σε οικισμούς του Δήμου Μύκης

3ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: "Χρήση φωτοτυπικών/πολυμηχανημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας τριών (3) ετών και δικαίωμα αγοράς"

4ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητιικών συμμετοχής - αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης", αρχικού ποσού 6.972,83€

5ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "Διαμόρφωση εισόδου-εξόδου στο χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων Εχίνου", προϋπολογισμού μελέτης 16.800,00€

6ο Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: "Ασφαλτόστρωση δρόμων σε οικ. Δ.Κ. Εχίνου και Δ.Ε. Κοτύλης, Θερμών και Σατρών", προϋπολογισμού 50.000,00€ με Φ.Π.Α.

7ο Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου και Δ.Ε. Κοτύλης και Σατρών", προϋπολογισμού 45.000,00€ με Φ.Π.Α..