ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης)

Στη Σμίνθη την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 14.00 συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων της υπ' αρίθμ. 4242/25-06-2019 πρόσκλησης του προέδρου

1ο Θέμα: Καταπείγουσα προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού υδρευτικής γεώτρησης οικ. Εχίνου